top of page
Sumi 1.jpg

INTERIEUR

1840

About

Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door ons afgesloten verkoopcontracten. De klant wordt geacht ze steeds formeel en uitdrukkelijk te aanvaarden, zelfs wanneer zijn algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden ermee in tegenspraak zijn.

 2. Iedere klant die een bestelling plaatst of die met ons een overeenkomst afsluit, rechtstreeks of door bemiddeling van een vertegenwoordiger, aanvaardt stilzwijgend onze algemene verkoopsvoorwaarden.

 3. Onze goederen worden verkocht, ontvangen en aangenomen in onze magazijnen en reizen volledig op eigen risico van de bestemmeling, zelfs wanneer de levering franco geschiedt.

 4. De vervoerskosten vallen ten laste van de koper.

 5. Onze goederen zijn contant betaalbaar op het ogenblik van de levering en blijven onze eigendom tot de volledige betaling. Bij betaling met wissels of checks worden de goederen pas eigendom van de koper na inning van deze bedragen.

 6. De leveringsdata worden slecht als inlichting gegeven. De vastgestelde termijnen zijn slechts benaderend en niet uitdrukkelijk. Behoudens voorafgaandelijke, uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst kan een eventuele vertraging nooit aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst, noch recht geven tot vergoeding. Leveringstermijnen vangen slechts aan vanaf de datum waarop wij in het bezit zijn van alle nuttige inlichtingen en ontvangst van het voorschot op onze rekening. De voorziene leveringstermijnen kunnen door ons vernietigd of opgeschort worden in geval van niet-betaling van een andere levering.

 7. Alle gevallen van overmacht zoals stakingen, lock-out, machinebreuk; iedere toevallige gebeurtenis, geven ons het recht de overeenkomst te verbreken en ontlasten ons van elke verantwoordelijkheid voor vertraging of niet-betaling van de levering.

 8. Wij wijzen uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor schade aan personen of zaken toegebracht of voortspruitende uit een gebrek aan één van onze leveringen.

 9. Geen enkele klacht wordt aangenomen meer dan 5 (vijf) dagen na de levering. Wij aanvaarden geen teruggave van goederen tenzij ze franco onze magazijnen worden gedaan na voorafgaandelijk schriftelijk akkoord.

 10. Goederen op bestelling kunnen niet geruild worden.

 11. Onze facturen zijn uitsluitend betaalbaar op de zetel van onze firma. Ingeval van niet-betaling binnen de 1 (veertien) dagen van uitgifte van de factuur, of bij gebrek van betaling op de aangeduide vervaldag, zal het bedrag van de factuur automatisch het bedrag van de factuur met een minimum van 25.00 euro ten titel van schadevergoeding. Het feit van uitstel van betaling te vragen doet geen afbreuk aan de toepassing van deze clausule.

bottom of page